Các chiến lược thích ứng trước biến đổi khó lường của khí hậu = Strategies to adapt to an uncertain climate change