1140515ABSTRACTS VIEWS

154057VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Subject Quan hệ dân tộc.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Đinh, Thị Hoàng Phương;  Advisor: Lương, Minh Cừ (2021)

    Trên cơ sở lý luận chung về mối quan hệ giữa các dân tộc, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xuất phát mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của tỉnh Lâm Đồng; căn cứ từ thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng, tác giả luận án đã đề ra những phương hướng cơ bản nhằm giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng là: Thứ nhất, quán triệt sâu sắc trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Thứ hai, thực h...