1047927ABSTRACTS VIEWS

142785VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Thanh.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Hồ, Văn Đức.;  Advisor: Nguyễn, Thanh. (2017)

    Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là những chỉ dẫn mang tính khoa học và nhân văn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ để vận dụng sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề tôn giáo ở nước ta. Đây cũng là cơ sở lý luận quan trọng trực tiếp để Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra chính sách tôn giáo trên phương diện chung của quốc gia. Bình Phước là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống và nhiều loại hình tôn giáo cùng tồn tại. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả quan trọng về nhiều mặt, bảo đảm sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thúc đẩy sự phát triển...
  • Authors: Lê, Thúy Hằng.;  Advisor: Nguyễn, Thanh. (2018)

    Hiện nay, để phát triển kinh tế - xã hội, xu thế chung của tất cả các nước trên thế giới là phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá một cách toàn diện và sâu sắc. Việt Nam là một quốc gia phát triển trung bình, do đó, công nghiệp hoá, hiện đại hoá để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là một quá trình tất yếu, phù hợp với quy luật khách quan. Thực hiện quá trình này trong điều kiện tiền đề khoa học kỹ thuật lần thứ tư hiện tại, thì trí thức chính là lực lượng cơ bản và then chốt để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trà Vinh là tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long, trong...