1047861ABSTRACTS VIEWS

142781VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Thế Nghĩa.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Ngô, Thị Huyền.;  Advisor: Nguyễn, Thế Nghĩa. (2017)

    Nội dung của luận án được trình bày trong 3 chương: Thứ nhất, luận án phân tích và trình bày một cách có hệ thống các điều kiện, tiền đề, quá trình hình thành và phát triển quan điểm về con người trong triết học Mác. Thứ hai, luận án trình bày một cách hệ thống và phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản quan điểm của triết học Mác về con người và giải phóng con người, đó là: Quan điểm triết học Mác về bản chất con người, về vai trò và vị trí của con người và về sự tha hóa con người; quan điểm triết học Mác về sự tha hóa con người với tư cách là điểm xuất phát của lý luận giải phóng con người, là cơ sở để khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản; và quan điể...
  • Authors: Nguyễn, Thị Tường Duy.;  Advisor: Nguyễn, Thế Nghĩa. (2017)

    Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Nó được hình thành và phát triển trên cơ sở tinh hoa văn hoá dân tộc và truyền thống ngoại giao Việt Nam, kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại và chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt là tư chất thông minh, bản lĩnh hơn người của Hồ Chí Minh được hun đúc, tôi luyện qua thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Hồ Chí Minh không chỉ là chiến sĩ quốc tế lỗi lạc mà còn là một nhà ngoại giao kiệt xuất. Trọn đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại cho Đảng, nhà nước và nhân dân ta một tài sản quý báu về mục tiêu, đườ...