1284786ABSTRACTS VIEWS

168120VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Như Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 12] / 12
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm thỏa mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Cải tiến chất lượng là một chức năng quan trọ...
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo ký sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thóng công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Quản lý chất lượng là một chức năng quan t...
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin. Nhằm đáp ứng mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích thực hiện các chức năng quản lý sản xuất: Dự báo nhu cầu DF, Quản lý chất lượng QM, Kiểm soát chất lượng QC,… Để thực hiện chức năng trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các công cụ: Kỹ thuật thống kê ST, Vận trù xác định DOR, Vận trù ngẫu nhiên SOR,… Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng qu...
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2016)

  Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như: Kỹ thuật điện, kỹ thật xây dựng, kỹ thuật cơ khí,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng. Quản lý sản xuất, bao gồm các chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp với các nội dung như: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, dự báo nhu cầu, thiết kế sản phẩm, hoạch định năng lực, thiết kế công việc, hoạch định sản xuất, hoạch định vật tư, hoạch định phân phối, quản lý dự án,…
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2016)

  “Sản xuất tinh gọn” được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Tài liệu giới thiệu về: Sản xuất tinh gọn, tư duy tinh gọn, tồn kho tinh gọn, mặt bằng tinh gon, kế hoạch tinh gọn, quản lý chuỗi giá trị, sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại và tương lai,…
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  Các Kỹ thuật Thống kê dựa trên cơ sở Lý thuyết xác suất là những công cụ quan trọng cho mọi chuyên ngành kỹ thuật. Thống kê trong Công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan với nội dung gồm chín chương: Chương 1. Thống kê, giới thiệu về các khái niệm cơ bản về thống kê. Chương này trình bày các dạng dữ liệu thống kê và ứng dụng của thống kê trong công nghiệp Chương 2. Trình bày nhánh thống kê đầu tiên là Thống kê mô tả Chương 3. Bắt đầu trình bày nhánh thống kê thứ 2, Thống kê suy diễn, chương Lấy mẫu. Chương này cũng trình bày các phương pháp Đánh giá mẫu Chương 4. Trình bày nhánh thống kê suy diễn đầu tiên, Ước lượng, với ...
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2013)

  Các Kỹ thuật Thống kê dựa trên cơ sở Lý thuyết xác suất là những công cụ quan trọng cho mọi chuyên ngành kỹ thuật. Thống kê trong Công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan với nội dung gồm chín chương: Chương 1. Thống kê, giới thiệu về các khái niệm cơ bản về thống kê. Chương này trình bày các dạng dữ liệu thống kê và ứng dụng của thống kê trong công nghiệp Chương 2. Trình bày nhánh thống kê đầu tiên là Thống kê mô tả Chương 3. Bắt đầu trình bày nhánh thống kê thứ 2, Thống kê suy diễn, chương Lấy mẫu. Chương này cũng trình bày các phương pháp Đánh giá mẫu Chương 4. Trình bày nhánh thống kê suy diễn đầu tiên, Ước lượng, với ...
 • Authors: Nguyễn, Như Phong (2018)

  Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp TEI, bước tiếp theo của Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan, với nội dung bao gồm: Tích hợp nguồn lực doanh nghiệp, Tích hợp điều hành, Tích hợp khách hàng, Tích hợp sản xuất, Tích hợp cung ứng, Tích hợp kỹ thuật, Tích hợp hỗ trợ, Công nghệ tích hợp nguồn lực doanh nghiệp.