1525493ABSTRACTS VIEWS

201230VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Lưu Thùy Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 5] / 5
 • Authors: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân; Nguyễn, Quốc Hưng; Nguyễn, Quốc Minh (2015)

  Những mục tiêu của quyển sách: • Giới thiệu tóm lược kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. • Cung cấp kiến thức nền tảng về dịch máy cho sinh viên đại học bao gồm: lịch sử dịch máy, các phương pháp dịch máy truyền thống và một số phương pháp dịch máy hiện đại dựa trên thống kê. • Giới thiệu những công cụ và tài nguyên có thể sử dụng để xây dựng một hệ thống dịch máy.
 • Authors: Dương, Thị Phương Mai;  Advisor: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân (2017)

  Nội dung luận văn goomg 06 chương: • Chương 1: Tổng quan • Chương 2: Cơ sở lý thuyết • Chương 3: Xây dựng dữ liêu • Chương 4: Phương pháp nhận diện và phân loại lõi • Chương 5: Thực nghiệm • Chương 6: Kết luận và hướng phát triển
 • Authors: Tạ, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân (2017)

  Bố cục luận văn gồm 6 Chương với những nội dung chính như sau: • Chương 1: Tổng quan. Chương này trình bày hướng tiếp cận chính trong nhận diện quan hệ diễn ngôn. Đồng thời, thực hiện những phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu tiêu biểu đã được công bố liên quan đến bài toán nhận diện quan hệ diễn ngôn. Từ đó, xác định những vấn đề còn tồn tại và cũng như những thách thức của bài toán nhận diện quan hệ diễn ngôn mà luận văn này tập trung giải quyết. • Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Trong chương này, luận văn sẽ trình bày những cơ sở lý thuyết và những công cụ cần thiết hỗ trợ để xây dựng hệ thống nhận diện quan hệ diễn ngôn. • Chương 3: Nhận diện quan hệ diễn ngôn và phân tí...
 • Authors: Nguyễn, Văn Kiệt;  Advisor: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân (2017)

  Bố cục luận văn gồm 6 Chương với những nội dung chính như sau: • Chương 1: Tổng Quan. Chương này trình bày hướng tiếp cận chính trong phân tích cú pháp phụ thuộc. Đồng thời, thực hiện những phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu tiêu biểu đã được công bố liên quan đến bài toán phân tích cú pháp phụ thuộc. Từ đó, xác định những vấn đề còn tồn tại và cũng như những thách thức của bài toán phân tích cú pháp phụ thuộc cho tiếng Việt mà luận văn này tập trung giải quyết. • Chương 2: Cơ Sở Lý Thuyết. Trong chương này, luận văn sẽ trình bày những cơ sở lý thuyết và những công cụ cần thiết hỗ trợ để xây dựng phương pháp phân tích cú pháp phụ thuộc cho tiếng Việt. • Chương 3: Phân ...
 • Authors: Huỳnh, Sơn Lâm;  Advisor: Nguyễn, Lưu Thùy Ngân (2017)

  Nội dung của luận văn đƣợc trình bày trong 05 chương: • Chương 1: Tổng quan về đề tài, Giới thiệu tổng quan về đề tài bao gồm bài toán rút trích thuật ngữ; bài toán xây dựng từ điển thuật ngữ Anh – Việt cho lĩnh vực ICT. • Chương 2: Cơ sở lý thuyết, Trình bày các khái niệm liên quan đến đề tài; các công trình liên quan về từ điển cộng tác; tổng quan về bài toán rút trích và một số thuật toán rút trích phổ biến. • Chương 3: Mô hình đề xuất, Đề xuất mô hình tổ chức lƣu trữ bộ từ điển thuật ngữ Anh – Việt lĩnh vực ICT và xây dựng phƣơng pháp rút trích thuật ngữ từ bài báo chuyên ngành bằng tiếng Anh để làm dữ liệu bổ sung từ vựng cho từ điển. • Chương 4: Thử nghiệm và đánh giá, Giới ...