1138403ABSTRACTS VIEWS

153799VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Lưu, Cẩm Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Lưu, Cẩm Lộc (2017)

    Giáo trình “Động học phản ứng xúc tác” được sử dụng cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Hoá lý và các chuyên ngành khác. Sách là tài liệu hữu ích trong việc nâng cao trình độ cho cử nhân và kỹ sư trong chuyên ngành hoá học và các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực hoá lý – hoá lý thuyết và các quá trình xúc tác. Sách được viết với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản, hiện đại về xúc tác, động học, cơ chế phản ứng và những phương pháp nghiên cứu phản ứng xúc tác đồng thể và dị thể.
  • Authors: Phan, Hồng Phương;  Advisor: Lưu, Cẩm Lộc (2020)

    Trong luận án này, các xúc tác trên cơ sở Ni mang trên 3 loại chất mang khác nhau: α- Al2O3, CeO2, SBA-15 và được biến tính bằng MgO và/hoặc V2O5 với thành phần xúc tác khác nhau đã được tổng hợp. Các tính chất lý hóa cơ bản của xúc tác như diện tích bề mặt riêng (hâp phụ N2), thành phần pha (XRD), tính chất khử [khử chương trình nhiệt độ (H2- TPR)], tính bazơ [giải hâp chương trình nhiệt độ (CO2-TPD)], hình thái bề mặt (SEM, TEM) đã được nghiên cứu. Hoạt tính và độ bền của các xúc tác trong phản ứng reforming khô CH4 (DRM) và bi-reforming CH4 (BRM) được khảo sát ở nhiệt độ 550–800 °C. Độ bền của các xúc tác điển hình được khảo sát trong 100 giờ phản ứng BRM. Nguyên nhân chính làm mất...