1051642ABSTRACTS VIEWS

143158VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Đinh, Ngọc Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 10] / 10
 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Hương.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2015)

  Chủ nghĩa duy ý chí ra đời và phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ XIX ở nước Đức đã đánh dấu bước chuyển từ triết học truyền thống sang triết học hiện đại, làm bùng nổ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy lý , đòi hỏi xem xét lại vai trò của triết học và yêu cầu vấn đề cơ bản mà triết học cần giải quyết phải gắn với đời sống hiện thực của con người. Chủ nghĩa duy ý chí ra đời không chỉ phản ánh những yếu tố tiêu cực của chủ nghĩa tư bản, sự bất lực của trật tự duy lý, mà còn bám sát vào các điểm nóng của đời sống hiện thực từ đó đề cao bản thể của tồn tại người, xoáy sâu vào những điều phi lý, những sự bất công mà con người phải chịu đựng, đi tìm nguyên nhân gây nên đau khổ cho con người v...
 • Authors: Nguyễn, Thành Nhân;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2021)

  Nội dung của Luận án được chia làm ba chương. Chương 1 để phân tích những điều kiện, tiền đề chi phối đến quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa thực chứng cổ điển, chương 2 của luận án tiến hành hệ thống hóa những nội dung tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa thực chứng cổ điển trên ba phương diện: về đường lối tư duy và vấn đề thế giới quan; về nhận thức; và về chính trị - xã hội. Đặc biệt, ở chương này luận án cũng chỉ ra những đặc điểm, giá trị, hạn chế của chủ nghĩa thực chứng cổ điển. Ở chương 3, luận án xem xét sự ảnh hưởng của chủ nghĩa thực chứng cổ điển đối với một số trường phái triết học phương Tây hiện đại. Trong chương này, luận án tập trung tìm kiếm những ảnh hưởng c...
 • Authors: Trịnh, Thị Kim Chi.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2017)

  Giá trị nhân văn là một trong những giá trị căn bản, khẳng định, đề cao vai trò và bản chất tốt đẹp của con người. Dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, luôn đề cao tinh thần, giá trị nhân văn. Chính những giá trị nhân văn ấy đã góp phần khẳng định cốt cách, bản sắc Việt Nam; đó cũng chính là một trong những nhân tố góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, trong quá trình cách mạng cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta luôn đề cao và phát huy vai trò của con người; do đó chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, có ý ngh...
 • Authors: Lê, Thị Huyền.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch; Nguyễn, Thanh (2012)

  Phranxi Bêcơn (Francis Bacon, 1561 – 1626) là nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh, đồng thời là người tiên phong mở đường cho khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại. Ông thực sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học nói riêng và lịch sử tư tưởng nói chung thể hiện bước phát triển tất yếu của tư duy con người trước những biến đổi lớn lao của thực tiễn. Tuyên bố “Tri thức là sức mạnh” của ông đã trở thành tuyên ngôn của thời đại, suốt mấy thế kỷ qua được các trào lưu triết học phương Tây tiếp tục triển khai. Thuyết hội tụ, kỹ trị như hệ quả tất yếu của sự phát triển tư tưởng của nhân loại trong việc đề cao tri thức khoa học, trí tuệ con n...
 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Giang.;  Advisor: Luận án Tiến sĩ; Đinh, Ngọc Thạch (2014)

  Toàn cầu hóa là quá trình xã hội khách quan, tác động chi phối và làm tăng lên các mối liên hệ, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có yếu tố tích cực và vừa có yếu tố tiêu cực, vừa có hợp tác và vừa có đấu tranh. Toàn cầu hóa bắt nguồn từ sự phát triển của lực lượng sản xuất và cách mạng khoa học - kỹ thuật. Nó phát triển qua nhiều giai đoạn, được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất, sự phát triển kinh tế thị trường cùng các định chế quốc tế và các tập đoàn tư bản độc quyền xuyên quốc gia. Vì vậy, to...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2019)

  John Locke (1632 -1704) là nhà triết học tiêu biểu của nước Anh thế kỷ XVII, đồng thời là một trong những nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn đối với sự vận động của hiện thực chính trị - xã hội nhân loại trong thời kỳ hiện đại. Triết học chính trị của J.Locke bao gồm các tư tưởng về quyền tự nhiên của con người, khế ước xã hội, vai trò của nhân dân đối với chính quyền, tư tưởng phân chia quyền lực … mặc dù còn có những hạn chế nhất định nhưng triết học chính trị của J.Locke đã góp phần quan trọng trong việc định hình và phát triển các học thuyết về quyền con người, học thuyết về hiến pháp và nhà nước pháp quyền cùng các thể chế chính trị hiện đại ở châu Âu nói riêng và thế giới...
 • Authors: Đoàn, Thị May;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2019)

  Paul Henri Thiery, Baron d’Holbach (1723 – 1789) là nhà triết học Pháp gốc Đức, nhà bách khoa thư, nhà văn, nhà triết học duy vật – vô thần, thành viên danh dự của Viện Hàn lâm khoa học Saint-Petersburg. Sự nghiệp sáng tạo của P.Holbach thật đồ sộ, đề cập đến các lĩnh vực bản thể luận, nhận thức luận, quan điểm đạo đức, chính trị – xã hội. Tác phẩm triết học chủ yếu của P.Holbach là “Hệ thống của tự nhiên, hay về các quy luật của thế giới vật chất và thế giới tinh thần” (1770), thường được gọi là tác phẩm “Hệ thống của tự nhiên”, được các nhà nghiên cứu đánh giá là tác phẩm tiêu biểu của chủ nghĩa duy vật thế kỷ XVIII. Hiểu được đầy đủ giá trị và ý n...
 • Authors: Phùng, Văn Nam.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2013)

  Luận án phân tích những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, sự vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, tại một địa phương cụ thể là vùng Đông Nam bộ. Luận án nghiên cứu những điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội và an ninh trật tự, sự tác động của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đến quá trình quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở vùng Đông Nam Bộ. Luận án phân tích thực trạng vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vùng Đông Nam bộ, chỉ ra những thành quả,...