Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc xác định giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Bình Định