Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành thương mại trong hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh