Xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp có nồng độ nitơ cao bằng công nghệ ICEAS-MBSBR (Intermittent Cycle Extended Aeration System – Moving Bed Sequencing Batch Reactor).