Tổng hợp polymer dẫn điện mạch nhánh trên cơ sở 3-hexylthiophene và triphenylamine - poly(3 hexylthiophene-branched-triphenylamine) hướng đến ứng dụng chế tạo pin mặt trời nền hữu cơ