Xây dựng môi trường thực hành các lỗi ứng dụng web phục vụ công tác giảng dạy