Xây dựng môi trường tích hợp trên Web hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu, và phát triển dự án trong công nghệ phần mềm