Khảo sát quá trình biến tính bùn đỏ thành vật liệu hấp phụ xốp ứng dụng trong xử lý môi trường nước