Nghiên cứu chuyển gene ipt vào cây hoa cẩm chướng Dianthus caryophyllus L. = ipt gene transformation in carnation Dianthus caryophyllus L.