Nghiên cứu áp dụng công nghệ SBR liên tục xử lý nước rỉ rác, nghiên cứu cụ thể tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương = Research Continuous Sequencing Batch Reactor (C-SBR) applied technology for leachate treatment, Specific research in Nam Binh Duong