Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường đại học = Building a topic based social network analysis sytem and applying to the social network in university.