Nghiên cứu xây dựng quy trình đo khí randon trong nhà bằng detector vết CR-39, áp dụng vào một số kiểu nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh