Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo pH sử dụng polyme dẫn điện = Study on fabrication of pH sensor using conductive polymers