Thiết kế thiết bị chẩn đoán tích hợp phục vụ chăm sóc sức khỏe từ xa (tele-home healthcare) = Design of integrated diagnostic equipment for tele-home healthcare