Phát triển các thành phần tri thức hàm và toán tử trên mô hình cơ sở tri thức các đối tượng tính toán = Development of knowledge components about functions and operators on the model of computational object knowledge base