Tìm kiếm tương tự trên chuỗi thời gian dạng luồng = Similarity search in streaming time series