Truy vấn hiệu quả thông tin thị giác từ dữ liệu lớn để phát triển môi trường thông minh