Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ag/TiO2, Ag-Ni/TiO2 bằng phương pháp chiếu xạ tia Co-60 ứng dụng làm xúc tác quang hóa phân hủy chất màu hữu cơ