Tiêu chuẩn, chương trình đào tạo và quá trình học tập: ứng dụng vào phát triển năng lực nghề nghiệp