Các yêu cầu đối với một thư viện đại học trong việc huấn luyện kiến thức thông tin cho người dùng tin thông qua việc xem xét kinh nghiệm ở nước ngoài và điều kiện ở Việt Nam