Kinh nghiệm tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm học liệu trường Đại học Cần Thơ