Tài nguyên giáo dục mở tại Pháp và kinh nghiệm cho tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam