Xây dựng website giáo dục mở: Sự kết hợp của hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và các Cơ sở giáo dục