Các dự án phát triển và sử dụng tài nguyên giáo dục mở, dữ liệu nghiên cứu mở tại Trường Đại học RMIT Úc và RMIT Việt Nam