Xây dựng giải thuật cải tiến cho bài toán khai thác tập phổ biến và ứng dụng