Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Tạ, Thị Thu Đông;  Co-Author: 2019 (Giáo dục là cơ sở, động lực của mọi tiến trình phát triển xã hội. Vì thế, mọi hoạt động giáo dục phải vì con người, hướng về con người, con người phải là trung tâm, mục tiêu của sự phát triển giáo dục, vừa là đối tượng vừa là chủ thể của hoạt động giáo dục. Để giáo dục đại học đến được với mọi người, mọi người luôn có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng giáo dục theo khả năng đòi hỏi phải tổ chức, phát triển một nền giáo dục đại học thực sự vì mọi người, cho mọi người và giáo dục suốt đời để hoàn thiện bản thân giúp mỗi cá nhân đều có thể làm việc, chung sống, tồn tại cùng cộng đồng, xã hội. Phát triển OE, OER chính là yêu cầu, phương thức giúp giáo dục đại học đáp ứng được các yêu cầu đó)

  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Tạ, Thị Thu Đông;  Co-Author: 2019 (Lợi ích mở là lợi ích đa phương, đa chủ thể, đa mục tiêu, đa kết quả, đa tiềm năng, đa cơ hội khai thác. Để lợi ích trở thành lợi ích mở đòi hỏi cần có trí tuệ và phương tiện để khai thác lợi ích – khai thác các kết quả, giá trị, thành tựu. Giáo dục chính là quá trình tạo ra trí tuệ cho mỗi cá nhân để từ đó tạo thành tri thức của cộng đồng, dân tộc, nhân loại. Giáo dục cũng là quá trình kích đẩy trí tuệ cá nhân khai thác tri thức có trong giá trị, thành tựu của cộng đồng, dân tộc, nhân loại, mở ra các loại lợi ích. Trong thời đại ngày nay, cơ hội, phương tiện, cơ chế tiếp cận tri thức và thông tin, phương thức truyền tải tri thức và thông tin trở thành mấu chốt của sự khai thác tri thức (thông tin), cải biến, vận dụng chúng để tri thức và thông tin trở thành lợi ích, đưa đến sự tin cậy để xây dựng lợi ích chung, lợi ích mở cho đa chủ thể, đa thế hệ, đa ngành. Nói như vậy, có nghĩa là, ngay trong lĩnh vực giáo dục cũng cần đến một cơ hội, phương tiện, cơ chế tiếp cận tri thức và thông tin, phương thức truyền tải tri thức và thông tin để giáo dục bản thân nó cũng trở thành lợi ích mở và là cơ sở khai thác, phát triển lợi ích mở.)