Search

Current filters:

Search Results

  • <<
  • 1
  • >>
Item hits:
  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Đậu, Mạnh Hoàn;  Co-Author: 2019 (Tài nguyên giáo dục mở ra đời và phát triển trên cơ sở mục đích chính là sản xuất ra tài nguyên để phục vụ giáo dục, qua đó người học tăng cường học tập, đặc biệt là hình thức tự học, tự nghiên cứu để phát triển khả năng cá nhân cũng như các sản phẩm xã hội. Thành phần chính của tài nguyên giáo dục mở là nội dung giáo dục, hoạt động cần thiết là người hướng dẫn cung cấp nội dung đó và đồng ý làm cho nó được tự do và công khai trong quá trình sử dụng. Giáo viên chính là công cụ tốt nhất sử dụng và phát triển có hiệu quả các công nghệ mới nổi như OER để giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Trong tương lai OER sẽ là phương tiện để giúp mọi người trên toàn cầu đạt được những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ vào mọi lĩnh vực giáo dục, chính trị, kinh tế và xã hội. Việc xây dựng và triển khai các mô hình đào tạo giáo viên OER sẽ giúp các cơ quan giáo dục, các trường đại học và các tổ chức xã hội phát huy vai trò của giáo viên qua việc sử dụng và sản xuất OER, và chính những giáo viên được đào tạo này cuối cùng sẽ đảm bảo tối đa lợi ích của phong trào tiếp cận mở cho cá nhân và xã hội, làm thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển)

  • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


  • Authors: Đậu, Mạnh Hoàn;  Co-Author: 2019 (Khai phá dữ liệu là kỹ thuật của ngành công nghệ thông tin nhằm tìm ra các mô hình phân loại hữu ích trong các dữ liệu phục vụ cho mục đích dự báo hoặc mô tả và khai thác thông tin trong các lĩnh vực khác nhau (Oded Maimon, Lior Rokach, 2010). Sự ra đời và phát triển của khai phá dữ liệu đã đáp ứng và giải quyết được nhiều vấn đề ứng dụng trong đời sống mang lại hiệu quả cao. Khai phá dữ liệu là kỹ thuật có nhiều ưu việt, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực và cũng được ứng dụng rộng rãi trong không gian của thế giới số. Tài nguyên giáo dục mở sẽ được quản lý và cung cấp thông qua hệ thống các thư viện số.)