Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Tạ, Thị Thu Đông;  Co-Author: 2019 (Giáo dục là cơ sở, động lực của mọi tiến trình phát triển xã hội. Vì thế, mọi hoạt động giáo dục phải vì con người, hướng về con người, con người phải là trung tâm, mục tiêu của sự phát triển giáo dục, vừa là đối tượng vừa là chủ thể của hoạt động giáo dục. Để giáo dục đại học đến được với mọi người, mọi người luôn có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng giáo dục theo khả năng đòi hỏi phải tổ chức, phát triển một nền giáo dục đại học thực sự vì mọi người, cho mọi người và giáo dục suốt đời để hoàn thiện bản thân giúp mỗi cá nhân đều có thể làm việc, chung sống, tồn tại cùng cộng đồng, xã hội. Phát triển OE, OER chính là yêu cầu, phương thức giúp giáo dục đại học đáp ứng được các yêu cầu đó)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Bùi, Thu Hằng; Lê, Vũ Ngọc Duyên;  Co-Author: 2019 (Trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội và công nghệ, chiến lược hợp tác trở thành một phần tất yếu trong những chính sách phát triển của các thư viện. Đặc biệt, các thư viện trường đại học cùng với đội ngũ cán bộ thư viện (CBTV) – những người phụ trách các công việc như lập kế hoạch mở rộng bộ sưu tập, quản lí và phân phối các tài liệu tham khảo cũng như các dịch vụ hỗ trợ hoạt động dạy học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng trong và ngoài nhà trường cũng đang tham gia vào quá trình đổi mới tổ chức nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu cung cấp, chia sẻ thông tin và thiết lập những mạng lưới kết nối các cộng đồng học tập trong và ngoài nhà trường, hướng đến thúc đẩy quá trình học tập suốt đời của mỗi thành viên trong cộng đồng (Sheshadri, Majunatha, Shivalingaiah, 2011). Trong quá trình thực hiện các phương thức chia sẻ và kết nối nguồn học liệu, những khó khăn chính mà hầu hết các thư viện trường đại học gặp phải như: Thiếu nguồn lực tài chính cho việc bổ sung bộ sưu tập, cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động của người dùng tin, khả năng cung cấp cũng như đa dạng hóa các dịch vụ được giảm thiểu đáng kể. Trong đó, việc sử dụng phần mềm hỗ trợ cho mô hình liên kết nguồn học liệu và dịch vụ giữa thư viện nhánh và thư viện chính (thư viện trung tâm) của trường đại học hiện đang là một phương thức đáp ứng với yêu cầu mới tại các trường đại học trong thế kỉ XXI)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Mai, Văn Tỉnh;  Co-Author: 2019 (Tuyên bố Giáo dục mở (2007) tại Cape Town, Nam Phi đã chỉ ra rằng chúng ta đang trên đỉnh của cuộc cách mạng toàn cầu về dạy và học, nơi mà các nhà giáo dục trên toàn thế giới đang phát triển nguồn tài nguyên giáo dục rộng lớn trên Internet, mở và miễn phí truy cập cho tất cả mọi người. Có thể nói Giáo dục mở được xây dựng trên sự hội tụ lồng ghép và phát triển của nguồn mở, truy cập mở và khoa học mở; và cũng là biểu tượng của tập hợp các thay đổi chính trị và kinh tế rộng lớn hơn báo hiệu về “sản xuất xã hội” như một khía cạnh của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. Mục đích của bài viết này là bước đầu làm rõ một vài cơ sở lý luận cũng như thực tiễn triển khai Giáo dục mở bằng việc đặt ra những câu hỏi sau: - Thực chất khái niệm Giáo dục mở (Open Education) là gì? - Cần hiểu khái niệm Tính Mở (Openness) cho Giáo dục đại học như thế nào cho đúng? - Giáo dục Mở đang làm việc thế nào? - Mối quan hệ giữa Giáo dục mở với các biến thể cụ thể của nó trong Giáo dục đại học?)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Mậu Hùng;  Co-Author: 2019 (Giáo dục hiện nay không chỉ là một công cụ hữu hiệu và không thể thiếu đối với mọi chính thể trong quá trình triển khai thực hiện và theo đuổi các mục tiêu chiến lược của mình, mà trong không ít trường hợp còn là một thách thức không hề nhỏ đối với các bên tham gia. Cho dù là một lợi thế hay bất lợi đối với bất cứ bên nào, nhưng bản chất của một nền giáo dục chân chính lúc nào cũng mở bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Xét một cách tổng quát, hệ thống giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới ngày càng có xu hướng mở trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là một hiện tượng không còn mới lạ đối với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, cách hiểu khái niệm này và phương thức vận hành nó trong thực tế là tương đối khác nhau đối với từng hệ thống giáo dục. Việc xây dựng một hệ thống giáo dục mở phụ thuộc có tính chất quyết định vào bối cảnh lịch sử cụ thể và chiến lược phát triển của từng quốc gia cũng như tình hình quốc tế và các xu hướng phát triển của giáo dục thời đại. Vậy bản chất của hệ thống giáo dục mở là gì và khả năng ứng dụng của nó vào Việt Nam như thế nào? Đây là một vấn đề đã được các học giả cả trong lẫn ngoài nước ít nhiều quan tâm bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Mặc dù vậy, từ lý thuyết đến thực tiễn cuộc sống là một vấn đề và trong thực tế riêng trên địa hạt lý thuyết vẫn còn rất nhiều câu hỏi phương pháp định tính và định lượng cũng như phương thức tiếp cận liên ngành và đa ngành, bài viết giới thiệu một góc nhìn mới về bản chất của hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trong các thập niên tiếp theo với hy vọng cung cấp thêm một ý kiến mang tính chất tham khảo cho các bên liên quan.)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Đậu, Mạnh Hoàn;  Co-Author: 2019 (Tài nguyên giáo dục mở ra đời và phát triển trên cơ sở mục đích chính là sản xuất ra tài nguyên để phục vụ giáo dục, qua đó người học tăng cường học tập, đặc biệt là hình thức tự học, tự nghiên cứu để phát triển khả năng cá nhân cũng như các sản phẩm xã hội. Thành phần chính của tài nguyên giáo dục mở là nội dung giáo dục, hoạt động cần thiết là người hướng dẫn cung cấp nội dung đó và đồng ý làm cho nó được tự do và công khai trong quá trình sử dụng. Giáo viên chính là công cụ tốt nhất sử dụng và phát triển có hiệu quả các công nghệ mới nổi như OER để giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Trong tương lai OER sẽ là phương tiện để giúp mọi người trên toàn cầu đạt được những kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ vào mọi lĩnh vực giáo dục, chính trị, kinh tế và xã hội. Việc xây dựng và triển khai các mô hình đào tạo giáo viên OER sẽ giúp các cơ quan giáo dục, các trường đại học và các tổ chức xã hội phát huy vai trò của giáo viên qua việc sử dụng và sản xuất OER, và chính những giáo viên được đào tạo này cuối cùng sẽ đảm bảo tối đa lợi ích của phong trào tiếp cận mở cho cá nhân và xã hội, làm thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Tạ, Thị Thu Đông;  Co-Author: 2019 (Lợi ích mở là lợi ích đa phương, đa chủ thể, đa mục tiêu, đa kết quả, đa tiềm năng, đa cơ hội khai thác. Để lợi ích trở thành lợi ích mở đòi hỏi cần có trí tuệ và phương tiện để khai thác lợi ích – khai thác các kết quả, giá trị, thành tựu. Giáo dục chính là quá trình tạo ra trí tuệ cho mỗi cá nhân để từ đó tạo thành tri thức của cộng đồng, dân tộc, nhân loại. Giáo dục cũng là quá trình kích đẩy trí tuệ cá nhân khai thác tri thức có trong giá trị, thành tựu của cộng đồng, dân tộc, nhân loại, mở ra các loại lợi ích. Trong thời đại ngày nay, cơ hội, phương tiện, cơ chế tiếp cận tri thức và thông tin, phương thức truyền tải tri thức và thông tin trở thành mấu chốt của sự khai thác tri thức (thông tin), cải biến, vận dụng chúng để tri thức và thông tin trở thành lợi ích, đưa đến sự tin cậy để xây dựng lợi ích chung, lợi ích mở cho đa chủ thể, đa thế hệ, đa ngành. Nói như vậy, có nghĩa là, ngay trong lĩnh vực giáo dục cũng cần đến một cơ hội, phương tiện, cơ chế tiếp cận tri thức và thông tin, phương thức truyền tải tri thức và thông tin để giáo dục bản thân nó cũng trở thành lợi ích mở và là cơ sở khai thác, phát triển lợi ích mở.)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc;  Co-Author: 2019 (OER đang tạo ra cơ hội lớn cho giáo dục đại học Việt Nam, mà cụ thể là các trường đại học trong việc tiếp cận đến nguồn học liệu có chất lượng với chi phí thấp nhất để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, chưa được tiếp cận một cách đầy đủ nên việc xây dựng OER còn nhiều khó khăn. Phát triển OER đã và đang phải đối mặt với nhiều rào cản liên quan đến vấn đề pháp lý, chính sách, tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực và sự hợp tác giữa các bên. Trong thời gian tới, để xây dựng, phát triển OER trong giáo dục đại học cần có sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của nhiều chủ thể trong xã hội, trong đó sự nỗ lực từ chính các trường đại học và sự hỗ trợ, dẫn dắt từ phía Nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng.)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Chung, Ngọc Quế Chi;  Co-Author: 2019 (Trong chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Liên hợp quốc đã đưa ra 17 mục tiêu chung phát triển bền vững, một trong những mục tiêu quan trọng đó là đảm bảo giáo dục công bằng và chất lượng toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. UNESCO tin tưởng rằng tiếp cận phổ cập giáo dục chất lượng cao là chìa khóa để xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội bền vững vàđối thoại liên văn hóa. Tổ chức này cho rằng tài nguyên giáo dục mở - Open Educational Resources (OER) cung cấp cơ hội mang tính chiến lược cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để đối thoại chính sách, chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực cho mỗi cá nhân (UNESCO, 2016). OER tạo ra sự bình đẳng cho mọi người việc tiếp cận nguồn học liệu giáo dục chất lượng cao và miễn phí với giấy phép mở. Bất kỳ ai ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có thể chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng tri thức. Cùng với giáo dục mở, xuất bản mở và rộng hơn nữa là khoa học mở, OER đang tạo ra cơ hội và phương thức mới trong việc tạo lập, chia sẻ và tiếp cận thông tin và tri thức. Với sự hỗ trợ của Internet và các phần mềm mã nguồn mở, việc chia sẻ tài nguyên thông tin và trao đổi tri thức đã trở nên tiện lợi hơn rất nhiều và đang trở thành một xu thế chủ đạo trong một nền giáo dục hiện đại.)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Nguyễn, Minh Diễm Quỳnh;  Co-Author: 2019 (Mục đích của nghiên cứu khoa học là nhằm phát hiện ra những tri thức mới, sáng tạo những giá trị mới, đề xuất những giải pháp mới để vượt lên những tri thức cũ, bổ sung hoặc thay thế những giá trị không còn phù hợp, làm thay đổi nhận thức của con người theo hướng tiến bộ hơn, giúp con người ngày càng tiệm cận hơn với chân lý và đối tượng. Từ các kết quả của nghiên cứu khoa học để vận dụng vào việc cải tạo thực tiễn, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao hơn của cuộc sống con người (Lê Thị Hồng Vân, Phạm Thị Ngọc Thủy, 2011). Cùng với đó, việc khai thác tài nguyên giáo dục mở sẽ mang đến cho người làm khoa học cơ hội tiếp cận thông tin được dễ dàng và mở rộng thêm tri thức với nguồn tài nguyên mang nhiều lợi thế tiết kiệm được thời gian nhưng hiệu quả lại rất tối ưu, phản ánh sự phát triển vượt bậc ở bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.)

 • Tài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)


 • Authors: Ngô, Thị Huyền;  Co-Author: 2019 (Khoa học mở (Open Science) là một cách tiếp cận mới nổi trong thực hiện nghiên cứu khoa học, trong đó toàn bộ thông tin của một dự án nghiên cứu đều được cung cấp cho cộng đồng miễn phí thông qua internet. Khoa học mở làm thay đổi cách thức thực hiện và chia sẻ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cũng như thay đổi các hoạt động học thuật khác có liên quan. Khoa học mở sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong nghiên cứu khoa học trong tương lai cũng như xây dựng sự nghiệp học thuật cho các cá nhân. Internet và phương tiện truyền thông mới đã mở ra cơ hội cho hình thức khoa học mở đương đại này (Scheliga & Friesike, 2014). Khoa học mở là một nhân tố quan trọng trong các dự án quản lý thông tin tại các trường đại học. Dựa trên quan sát thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, tác giả trình bày quan điểm về những nhân tố tác động đến sự sẵn sàng trong triển khai thực tiễn khoa học mở tại các trường đại học.)