Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc kỳ hạn nợ : phương pháp tiếp cận hồi quy phân vị và phân rã Oaxaca - Blinder