Đặc điểm của tiếng Việt thế kỷ XVII qua cứ liệu từ điển Annam - Lusitan - Latinh