Nghiên cứu cố định vi khuẩn cố định đạm trong hạt Polyter và ứng dụng trên cây dâu tây