Tổ chức sử dụng chung nguồn tài liệu nội sinh giữa Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phồ Hồ Chí Minh