Cấu trúc tham tố của tính từ trong tiếng Việt (đối chiếu với cấu trúc tương ứng trong tiếng Anh)