Sự vận động của phong trào phục hưng qua trường hợp nghìn lẻ một đêm và mười ngày