Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa cụm từ truy vấn = Phrasal query based semantic information retrieval model for Vietnamese texts / Đỗ Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Tuấn Đăng.