Xây dựng hệ thống giao dịch và quản trị rủi ro định lượng cho thị trường chứng khoán Việt Nam = Quantiative trading system for Vietnamese stock market