Khảo sát chuyển pha dạng graphene hóa từ trạng thái lỏng 2 chiều bằng mô phỏng = Simulation of graphenization-like 2D liquids / Võ Văn Hoàng chủ nhiệm ... [và những người khác].