Làm sạch và trực quan hóa dữ liệu giao thông hiệu suất cao dựa trên công nghệ dữ liệu lớn = Efficient traffic data cleaning and visualization utilizing big data technologies / Nguyễn Thanh Tùng chủ nhiệm ... [và những người khác].