Xây dựng chương trình hợp nhất mô hình và mô phỏng bằng phân tích đẳng hình học mở rộng (Extended Isogeometric Analysis - XIGA) cho bài toán lan truyền vết nứt trong kim loại = Programming the integration of CAD and CAE package by using Extened Isogeometric Analysis for crack propagation problems in the metal / Trương Tích Thiện chủ nhiệm ... [và những người khác].