Ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang trong nghiên cứu tổn thương răng = Application of fluorescent technique in studying dental caries / Phạm Thị Hải Miền chủ nhiệm ... [và những người khác].