Xây dựng lộ trình sử dụng các tiêu chuẩn giám sát của Basel III cho ngân hàng thương mại Việt Nam = Process of using standard Basel III on banking supervision for commercial banks in Vietnam / Hoàng Công Gia Khánh chủ nhiệm ... [và những người khác].