Ứng dụng marker phân tử trong việc phát hiện cây ớt bất dục đực tế bào chất phục vụ cho việc sản xuất hạt lai F1 / Cung Hoàng Phi Phượng chủ nhiệm ... [và những người khác].