Khảo sát cơ chế truyền dẫn điện tích và đảo điện trở thuận nghịch của ôxít kim loại chuyển tiếp WOx = Investigating electrical conduction and reversible resistance switching mechanisms of transition metal oxides WOx / Phan Bách Thắng chủ nhiệm ... [và những người khác].